Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN THUISZUSTERS EN ZORGAFNEMERS

VERSIE 02 NOVEMBER 2023

ARTIKEL 1 Definities

1. Thuiszusters gevestigd te Amsterdam.

2. Zorgverlener: de verpleegkundige of verzorgende die als een zelfstandig ondernemer werkzaam is op het gebied van (thuis)-verpleging, verzorging, en/of ouderenzorg;

3. Overeenkomst van opdracht tot bemiddeling: de schriftelijke overeenkomst tussen een Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer en Thuiszusters waarin de eerste aan Thuiszusters opdracht geeft om uit haar bestand van Zorgverleners een aantal Zorgverleners voor te dragen die in staat en bereid zijn om aan Zorgafnemer die zorg te verlenen die deze wenst;

4. Zorgafnemer: de persoon die in een contractuele relatie staat met Thuiszusters en aan wie de zorg wordt verleend door Zorgverleners na bemiddeling door Thuiszusters;

5. Zaakwaarnemer: de persoon die in eigen naam optreedt namens en/of ten behoeve van een Zorgafnemer voor bemiddeling door Thuiszusters met als doel te bewerkstelligen dat Zorgafnemer die zorg krijgt die deze nodig heeft door de Zorgverleners, die door Thuiszusters worden bemiddeld.

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Thuiszusters met Zorgafnemers dan wel diens Zaakwaarnemer aangegane overeenkomst van opdracht tot bemiddeling en maakt daarvan een onlosmakelijk deel uit.

ARTIKEL 3 Aard van de overeenkomst

1. Thuiszusters verstrekt aan Zorgafnemers dan wel diens Zaakwaarnemer een aantal namen van de bij haar ingeschreven Zorgverleners met als doel dat Zorgverleners en Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer met elkaar aan overeenkomst van opdracht zullen aangaan tot het verlenen van zorg.

2. De overeenkomst tussen Thuiszusters en Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.

ARTIKEL 4 Totstandkoming van de overeenkomst en het zorgplan

1. Thuiszusters doet op basis van de intake een aanbod aan de Zorgafnemer waarin de te leveren zorg en alle te leveren diensten nauwkeurig zijn beschreven.

2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Zorgafnemer het aanbod van Thuiszusters aanvaardt. Ter bevestiging hiervan ondertekenen de zorgaanbieder en de Zorgafnemer de overeenkomst.

3. De overeenkomst bevat in ieder geval:

· een bepaling dat het op te stellen zorgplan onderdeel uitmaakt van de overeenkomst;

· een beschrijving van de diensten waar de Zorgafnemer gebruik van wil maken met een specificatie van de kosten die voor rekening van de Zorgafnemer komen;

· een beschrijving van de overeengekomen aanvullende zorg die voor rekening van de Zorgafnemer komt en een specificatie van de kosten;

· een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de Zorgafnemer voor verplichte meting van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en controles zoals verlangd wordt bij contractering van zorgverzekeraars in overeenstemming met de geldende regels;

· een kopie van deze Algemene Voorwaarden.

4. Thuiszusters stelt in samenspraak met de Zorgafnemer een zorgplan op. Thuiszusters biedt de Zorgafnemer ondersteuning aan bij het overleg over het zorgplan.

5. Uiterlijk zes weken na aanvang van de zorgverlening legt Thuiszusters het overeenkomstig lid 1 opgestelde zorgplan ter instemming voor aan de Zorgafnemer.

6. Het zorgplan wordt van kracht na instemming van de Zorgafnemer. Thuiszusters en de Zorgafnemer ondertekenen het zorgplan. Het ondertekende zorgplan blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van de Zorgafnemer. 7. In de periode tussen de totstandkoming van de overeenkomst en het van kracht worden van het zorgleefplan is – in het geval er sprake is van geneeskundige handelingen – voor deze geneeskundige handelingen toestemming van de Zorgafnemer vereist, tenzij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt, omdat onverwijlde uitvoering van de handeling kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de Zorgafnemer te voorkomen.

ARTIKEL 5 Bemiddelingsvergoeding, betalingstermijn, prijsaanpassing en model

1. Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer is gehouden om voor iedere via Thuiszusters tot stand gebrachte bemiddeling met een of meerdere Zorgverleners aan Thuiszusters tweemaal per maand een bemiddelingsvergoeding te voldoen zo lang als onderhavige overeenkomst van opdracht van kracht is. De bemiddelingsvergoeding over dag 1 t/m 15 wordt in rekening gebracht op de 16e dag van de maand. De bemiddelingsvergoeding over dag 16 t/m 31 wordt in rekening gebracht op de 1e dag van de volgende maand.

2. De hoogte van de bemiddelingsvergoeding per Zorgbemiddelingseenheid die Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer aan Thuiszusters dient te vergoeden wordt vermeld in de geldende prijslijst.

3. De betalingstermijn is 8 dagen. Indien Thuiszusters niet binnen 8 dagen na verzending van de nota terzake de bemiddelingsvergoeding van Zorgafnemer betaling heeft ontvangen, verzendt Thuiszusters een herinneringsnota. Indien de herinneringsnota niet is voldaan binnen 5 dagen na verzending is Zorgafnemer een contractuele rente verschuldigd van 1 % over het openstaande bedrag per maand.

4. Thuiszusters is gerechtigd om de hoogte van de bemiddelingsvergoeding periodiek aan te passen. Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer wordt 30 dagen voor aanpassing van de bemiddelingsvergoeding schriftelijk op de hoogte gesteld van deze wijziging. Indien Thuiszusters niet binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aankondiging van een periodieke wijziging een schriftelijk bezwaar van Zorgafnemer heeft ontvangen, dan wordt Zorgafnemer geacht in te stemmen met die periodieke aanpassing.

5. Indien Zorgafnemer binnen de in lid 2 genoemde termijn schriftelijk aangeeft welk bezwaar hij/ zij heeft tegen de voorgenomen periodieke aanpassing, zullen partijen met elkaar in overleg treden om een wijziging vast te stellen die instemming van beide partijen heeft.

6. Het staat Thuiszusters vrij om -in afwijking van het in dit artikel bepaalde- wijzigingen in de prijzen door te voeren, indien er een zodanige verandering van de prijsfactoren optreedt, dat van Thuiszusters in redelijkheid niet kan worden verlangd zich aan de overeengekomen prijs te houden.

7. Zorgafnemer is ervan op de hoogte dat Thuiszusters er de voorkeur aan geeft dat de Zorgverleners door Thuiszusters ontworpen nota’s gebruiken om te voorkomen dat Thuiszusters en/of de Zorgafnemer en/of de Zorgverleners enig wetsartikel onbedoeld overtreden.

ARTIKEL 6 Beëindiging van de overeenkomst en gevolgen daarvan

1. De overeenkomst van opdracht tot bemiddeling tussen Thuiszusters en Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer wordt –na ommekomst van de overeengekomen termijn telkens stilzwijgend met dezelfde termijn verlengd totdat de overeenkomst van opdracht tussen Thuiszusters en Zorgafnemer rechtsgeldig is opgezegd -zoals in dit artikel bepaald dan wel indien de Zorgafnemer overlijdt.

2. De overeenkomst van opdracht tot bemiddeling tussen Thuiszusters en Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer kan te allen tijde door Thuiszusters of een Zorgafnemer dan wel de Zaakwaarnemer worden opgezegd met een opzegtermijn van zeven dagen zonder dat de opzeggende partij is gehouden tot vergoeding van schade, van welke aard of omvang ook, aan de opgezegde partij, tenzij in de overeenkomst van opdracht anders is overeengekomen. Opzegging geschiedt per aangetekende post of bij deurwaardersexploot.

3. Zorgafnemer dan wel de Zaakwaarnemer is gehouden tot betaling van de bemiddelingsvergoeding tot het moment waarop de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd of ontbonden, met uitzondering van betaling van vergoeding voor de

eerste Zorgbemiddelingseenheid, die te allen tijde aan Thuiszusters is verschuldigd, ook indien de Zorgafnemer in de loop van die eerste Zorgbemiddelingseenheid van 7 dagen overlijdt, zoals bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

4. De overeenkomst van opdracht tot bemiddeling tussen Thuiszusters en Zorgafnemer (niet diens Zaakwaarnemer) wordt beëindigd van rechtswege op het moment waarop Zorgafnemer overlijdt.

5. Indien een van beide partijen door overmacht niet in staat is zijn/haar verplichtingen uit overeenkomst jegens de andere partij tijdig, geheel of deugdelijk na te komen, meldt de in overmacht situatie verkerende partij dit onmiddellijk na het optreden van de overmacht per email aan de andere partij en treden partijen met elkaar in overleg. Indien de overmacht situatie niet binnen zeven dagen na melding kan worden opgeheven, heeft de partij die nadeel ondervindt het recht de overeenkomst schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 7 Aansprakelijkheid Thuiszusters

1. Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer vrijwaart Thuiszusters van alle vorderingen van fiscale en/ of sociale verzekeringsautoriteiten en/of pensioenverzekeraars en/ of andere instanties die pensioenzaken regelen ter zake van pensioenpremies/bijdragen, belastingen, sociale verzekeringspremies- daaronder begrepen zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel- heffingen, opgelegde boetes en rente in verband met of voortvloeiende uit het standpunt van deze autoriteiten en/of verzekeraars en/ of fondsen en/of andere instanties dat, anders dan de uitdrukkelijke bedoeling van partijen, de Zorgverleners in dienstbetrekking of fictief dienstbetrekking zouden zijn bij Thuiszusters en/of Zorgafnemer.

2. Thuiszusters is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door Zorgverleners verrichte werkzaamheden c.q. verleende zorg dan wel schade van welke aard en omvang ook voortvloeiende uit de overeenkomst van opdracht die de betreffende Zorgverlener zal sluiten c.q. heeft gesloten met Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer.

3. Indien Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer klachten heeft over de (wijze waarop) Thuiszusters haar verplichtingen jegens Zorgafnemer uit overeenkomst uitvoert, zal Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer zijn/haar klachten eerst schriftelijk indienen bij Thuiszusters. Indien partijen niet bij machte zijn om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen, staat het Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer vrij zijn/ haar klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van:

Stichting Klachtenregeling.nl p/a CBKZ Antwoordnummer 570 4200 WB Gorinchem

4. Op verzoek van Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer en met inachtneming van het hiervoor bepaalde is Thuiszusters bereid om indien zich een geschil voordoet tussen een Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer enerzijds en Zorgverlener anderzijds (bijvoorbeeld over de uitvoering van de opdracht door Zorgverlener) een bemiddelende rol te vervullen.

ARTIKEL 8 Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst van opdracht en in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover door partijen gezamenlijk schriftelijk overeengekomen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 5.6 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 9 Varia

1. Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer verplicht zich om gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht tot bemiddeling zoveel mogelijk van de bemiddelingsactiviteiten van Thuiszusters gebruik te maken ter voorziening van zijn/ haar behoefte aan zorg.

2. Thuiszusters en de Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer komen overeen dat, indien de Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer heeft aangegeven ook van de bemiddelingsdiensten van een ander bedrijf dan Thuiszusters gebruik te willen (gaan) maken, eerst aan Thuiszusters de kans wordt gegeven om binnen de organisatie van Thuiszusters een oplossing te zoeken voor de wens van Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer, die leidde tot dat voornemen.

3. Het staat Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer niet vrij om met Zorgverleners die Thuiszusters voor hem/ haar heeft bemiddeld zonder toestemming van Thuiszusters na beëindiging van de via Thuiszusters bemiddelde overeenkomst een nieuwe overeenkomst van opdracht tot het verlenen van zorg aan te gaan. Bij overtreding van dit artikel verbeurt Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer een direct opeisbare boete van € 500,– per dag of gedeelte daarvan. Indien Thuiszusters schade lijdt die hoger is dan de totaal verbeurde boete, staat het Thuiszusters vrij om in plaats van de verbeurde boete de totaal geleden schade bij Zorgafnemer dan wel diens Zaakwaarnemer te verhalen.

ARTIKEL 10 Rechts- en forumkeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.